ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

20/08/2013
 

Χανιά – 9 θέσεις εργασίας στον δήμο Κισσάμου

Δήμος Κισσάμου – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

(1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων
(1) ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου
(7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κισσάµου,
που εδρεύει στον Κίσσαµο Χανίων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κισσάµου, Εφ. Πολεµιστών 1941 Αρ. 2, Τ.Κ. 734
00, Κίσσαµος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Φουντουλάκη, (τηλ.
επικοινωνίας: 2822340218 ή 2822340200).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Κισσάµου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δείτε περισσότερα

Δείτε περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας για την Κρήτη ΕΔΩ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις