ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

22/10/2013
 

16 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ για Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη (αιτήσεις έως 4/11)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νοµού Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαέξι (16) ατόµων (2 ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και 13 ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 µηνών, καθώς και 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 µηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νοµούς Ξάνθης και Έβρου

(8) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ – ΞΑΝΘΗ
(5) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(2) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(1) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Για τις θέσεις της Ξάνθης
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα ∆ιανοµής Ξάνθης, Λεωφ. Στρατού 82, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη
(για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 11/2013), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά (τηλ.
επικοινωνίας: 25410 20645).

2. Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ.
∆ηµοκρατίας 1, Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 11/
2013), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα (τηλ. επικοινωνίας: 25510 26336).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στη Μονάδα ∆ιανοµής Ξάνθης και
στην Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω
προσλήψεις, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των
δήµων Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, όπου αυτές εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

http://www.mikresagelies.gr/wp-content/uploads/2013/10/ΒΛΛΘΟΡΡ2-ΞΓΓ-signed.pdf

Κατεβάστε την αίτηση του ΑΣΕΠ από ΕΔΩ

Αιτήσεις έως 4/11/2013

Δείτε περισσότερα

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις