ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

28/11/2013
 

40 θέσεις εργασίας για τα ΕΛΤΑ στην Αττική (προθεσμία 13/12)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 8 /2013

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σαράντα (40) άτοµα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,
για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, µερικής απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και
παροδικών αναγκών στο Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού
Ταχυδροµείου (Σπάτα), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1. ∆ίπλωµα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ
οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο
Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα :επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την
υποβάλουν από 04-12-2013 έως και 13-12-2013.
α. Είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ∆ιεύθυνση Κέντρων ∆ιαλογής Αττικής, οδός Λεύκης 128, Τ.Κ. 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας :210 8006705) και στο Κέντρο Αεροπορικού
Ταχυδροµείου, Αερολιµένας Αθηνών, κτίριο 25, Σπάτα, ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας
:210 3538172).
β. είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα
Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2013 (τηλ. επικοινωνίας: 210
3353228 και 210 3353487).

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 112/1186/311.31/18-11-2013
Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση, στο Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής και
στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “27-09-2013” το οποίο
περιλαµβάνει επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την
κατάταξη, καθώς επίσης και το ειδικό παράρτηµα απόδειξης γνώσης Η/Υ µε σήµανση έκδοσης “03-10-
2013”.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήµατα αυτά, µέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών
φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .

Έντυπα αιτήσεων ΑΣΕΠ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Δείτε περισσότερα

Δείτε περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας για Αττική ΕΔΩ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις