ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

23/11/2013
 

369 θέσεις εργασίας στο Αμύνταιο για την ΚΘ ΕΚΠΑ (προθεσμία 29/11)

1η προκήρυξη: 152 θέσεις εργασίας στην ΚΘ ΕΠΚΑ

Η ΚΘ” ΕΠΚΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

(42) ΠΕ Αρχαιολόγοι
(3) ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
(2) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
(105) ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψη κου Βολτσίνη Β. (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25-11-2013 έως 29-11-2013).

Δείτε περισσότερα

2η προκήρυξη: 217 θέσεις εργασίας στην ΚΘ ΕΠΚΑ

Η ΚΘ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Δ’ και Ε’ του οικισμού Ανάργυροι ΙΧ του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λ.Κ.,.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε.Οι θεσεις ειναι:

(68) ΠΕ Αρχαιολόγοι
(6) ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(4) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
(139) ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες


Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψη κου Βολτσίνη Β. (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25-11-2013 έως 29-11-2013).

ww.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25-11-2013 έως 29-11-2013).

Δείτε περισσότερα

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις