ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

16/10/2013
 

7 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγρινίου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον Άξονα Προτεραιότητας 07», υποέργο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Αγρινίου» του ∆ήµου Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο

(1) ΠΕ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ ∆ιοικητικό Στέλεχος (∆ιαχειριστής-τρια)
(1) ΠΕ Ψυχολόγων
(1) ΠΕ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
(1) ΠΕ Ψυχολόγων (µε ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)
(2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Καθαριστών/στριών)
(1) ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 (την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ)και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αγρινίου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού, Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, υπ’ όψιν κυρίας Βασιλικής Φελέκη (τηλ. επικοινωνίας: 2641360240).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες

Δείτε περισσότερα

 

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις